Drie stappen methode (DSM) / Pinto methode

Methodisch aanpak: Doel 

Het omgaan met verschillen die ver uit elkaar kunnen liggen, met behoud van ieders eigenheid (kernwaarden), is wat de Drie Stappen Methode (DSM) beoogt.
Aansluitend op de structurentheorie is de DSM ook van toepassing op macro-, meso- en microniveau.

Beknopt komt de Drie Stappen Methode hierop neer:

Stap 1:
eigen (cultuurgebonden) normen en waarden (als land, regio, bedrijf, organisatie of individu) leren kennen en vaststellen. Welke regels en codes zijn van invloed op het eigen denken, handelen en communiceren?

Stap 2:
(cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander leren kennen (kennis verwerven dus). Bij deze tweede stap worden eerst de meningen over het gedrag van de ander gescheiden van feiten. Gezocht (onderzocht) wordt wat de achtergrond en de ratio zijn van het ‘vreemde’ gedrag of uiting van de ander.

Stap 3:
vaststellen hoe om te gaan in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen. Vaststellen waar de grenzen (de wettelijke bijvoorbeeld, maar ook de eigen grenzen) liggen voor wat betreft rekening houden met, acceptatie van en aanpassing aan de ander. Deze grenzen aan de ander helder, duidelijk en ondubbelzinnig melden. Deze melding dient te worden afgestemd op de wijze die bij de ander past om hem of haar te bereiken.

Let wel: bij het vaststellen van grenzen, spelen allicht ook realistische factoren als macht en belang een grote rol.

Bewustwording, kennis en methodische aanpak

Wil men profijt hebben van de complexiteit van de hedendaagse samenleving, dan zijn bewustwording, inzicht in de achtergronden van verschillen tussen mensen en een methodische aanpak van die verschillen onontbeerlijk.

Toetsing van de Pinto-methode

Gemeld kan worden dat er veelvuldig is geschreven over deze Pinto-methode.
Master- en diverse andere afstudeerscripties. Arts en onderzoeker Hans Harmsen is zelfs hierop (in combinatie met de Pinto-theorie) gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.