Beoordelingen van de Pinto-theorie en de Pinto-methode

Prof. dr. S. Thomas, Erasmus Universiteit Rotterdam

Na van diverse theorieën, rond interculturele communicatie, kennis genomen te hebben, lijkt Pinto’s gedachtegoed goed theoretisch onderbouwd en zeer toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Prof.dr. J.R.M. Gerris, Katholiek Universiteit Nijmegen

Dr. Pinto staat bekend als uitermate deskundig op bet gebied van de interculturele communicatie. Hij heeft op dit gebied een indrukwekkende praktische ervaring die door hem in op het maatschappelijke veld gerichte publicaties ook goed theoretisch onderbouwd wordt.

Prof. dr. H.T. van der Molen, Open Universiteit

In de 15 afgelopen jaren heeft Dr. Pinto in het door hem zelf opgerichte Instituut voor Interculturele Communicatie (het ICI) een uitgebreide kennis op dit terrein opgedaan, hetgeen ook uit zijn verdere publicaties blijkt. Zijn bijdragen en standpunten op dit terrein zijn verfrissend.

Prof. Ed van Thijn

Pinto is de grondlegger van de theorie omtrent de Fijnmazige en Grofmazige cultuursystemen, die ik leerzaam en instructief vind evenals zijn methodische aanpak, het Dubbel Perspectief- en de Pint-Methode betreffende hoe om te gaan met verschillen met behoud van ieders eigenheid. Voor mijn aanbeveling voor zijn boek ‘Samen Verder’, schreef ik dat “Dat hoofdstuk alleen al verplichte literatuur is voor een ieder die zich met inburgering en integratie bezighoudt”.

H. Harmsen (huisarts/onderzoeker), concludeert in zijn proefschrift over de werking van deze theorie en methode:

Pinto’s cultuurmodel van F en G-structuur is inzichtelijk en handzaam…
De Pinto-methode tot overbrugging van cultuurverschillen is bruikbaar in de praktijk en doet recht aan de opvattingen van patiënt en arts.

Samir Amallah, student:

Met mijn scriptie heb ik inzicht willen geven in de verschillende elementen die allen een invloed hebben op communicatie tussen groepen mensen met een verschillende culturele achtergrond.
Daarnaast heb ik, mede dankzij uw drie-stappenmethode, oplossingen kunnen aandragen teneinde effectieve interculturele communicatie te bewerkstelligen. Mijn dank hiervoor!

Tijdens mijn literatuurstudie ben ik, voorzover ik heb kunnen nagaan, een auteur tegengekomen, u, die een indeling van culturen baseert op werkelijk diepliggende verschillen in normen en waarden. Veel auteurs koppelen willekeurige uiterlijke kenmerken aan culturen, zonder inzicht te verwerven in de achtergrond ervan.

Binnenkort zal ik mijn scriptie moeten verdedigen en ik kan u mededelen dat ik daar enorm naar uit kijk. Daarom wil ik u via deze weg complimenteren en uiteraard bedanken voor uw bijdrage aan het tot stand komen van mijn scriptie.

Elisabeth Buth – de Korver, scholingsinstituut FNV, in haar boek ‘Verschil moet er zijn’:

Wat ik in het werk van Pinto een echt ei van Columbus vindt, is zijn Pinto-Methode (Drie Stappen Methode) naar een dubbelperspectief. Deze methode bleek zeer bruikbaar. Op de voortgezette opleiding had ik weliswaar geleerd bepaalde verschillen te verklaren, maar dat betekende nog niet dat ik er effectief mee kon omgaan. Daarom behandel ik de DSM. De DSM helpt je om mensen niet alleen vanuit jouw perspectief, maar ook vanuit dat van anderen te bekijken. Hiermee kan je met een grote verscheidenheid van mensen effectief communiceren.

Dr. Ram Ramsahai, docent Hoger Onderwijs:

Beste David,
Jouw grote werk heeft velen in dit land bewuster gemaakt met het herkennen en erkennen van het eigen cultuurgebonden gedrag in eerste instantie. Dat geeft aanleiding te beginnen met een innerlijke zoektocht, hetgeen weer perspectieven biedt voor verlichting.
En wanneer men de profane bovenlaag van conditionering heeft weten te verwijderen, ontdekt (het dekje weghalen) men het zuivere in zichzelf. De Boedha! Dit lijkt er veel op het werk van grootmeester Michelangelo. Toen hij alom geprezen werd om zijn meesterwerk ‘David’, zei hij: “David was er altijd. Ik heb slechts wat marmer weggehaald.”

Ik dank je voor zoveel moois dat je ons gegeven hebt.