Frits Bolkestein bij de in ontvangst nemen van twee boeken van Pinto (19 mei 1994):

“Pinto heeft als eerste in ons land de discussie aangezwengeld en baanbrekend werk verricht”

Jan Marijnissen, Joodse Omroep, 19-11-2006:

Ik denk dat als wij de integratie in Nederland serieus nemen en niet de fout maken van mensen assimilatie te verlangen, dat we dan heel snel bij de methode-Pinto uitkomen…! Hij heeft een fantastische notitie voor de Minister-President geschreven.

Psycholoog prof. dr. Willem Hofstee, lid leescommissie Proefschrift

“Voor de bijdragen die de auteur heeft geleverd aan de beschaving en aan de humaniteit past het grootst mogelijke respect.”

Anil Ramds, De Groene Amsterdammer, 13 juni 1992

“Het huidige minderhedendebat is niet door Frits Bolkestein, maar door David Pinto op gang gebracht.”

John Jansen van Galen in zijn column van 4 november 1999 in Het Parool:

“David Pinto gaf in 1988 de aanzet tot een ommekeer in de politiek jegens migranten door te zeggen dat ze door zorg en subsidies werden ‘doodgeknuffeld’ zonder dat ze werden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. De ‘inburgeringscontracten’ waren het gevolg. Hij adviseerde Bolkestein strenger allochtonenbeleid te bepleiten”

René Zwaap in De Groene Amsterdammer, 29 april 1998

“Pinto, van joods-Marokkaanse afkomst, maakte tien jaar geleden geschiedenis door in een ingezonden stuk in de Volkskrant te beweren dat allochtonen in Nederland worden ‘doodgeknuffeld’. Frits Bolkestein pikte dat signaal op en maakte het tot kern van een al even historische rede in Zwitserland.”

Ex-Minister Hedy d’Ancona in Contrast van 19 december 1999

De overheid hamerde op plichten en links wilde vooral politiek correct zijn en dorst geen eisen te stel­len. Toen David Pinto het had over het doodknuffelen van minderheden, had ik ook zo’n Pavlov-reactie; dan werd ik kwaad. “Hoe kun je dat nou zeggen?”, dacht ik toen. Ze wor­den juist verwaarloost. Terwijl hij in zekere zin wel gelijk had.

Vrij Nederland

“Communicatievirtuoos”

Trouw

“Talmudische precisie”

De Telegraaf

“Hij heeft zich bewezen als een origineel denker”

Dr. B. Heintzberger, bestuur NVBT

“Hij weet op onnavolgbare wijze de kennis van de taal met humor te combineren, luchtig en plezierig verpakt maar toch met een inhoudelijke boodschap welke u op deze manier nooit zult vergeten! Deze man moet u minstens één keer in uw leven ontmoet hebben”

Besturenraad, de organisatie van het christelijk onderwijs, ledenbijeenkomst met als thema: ‘dilemma’s en democratie’.

Uw onderdeel is opvallend goed beoordeeld. De bezoekers konden op een schaal van 1 tot 5 (1 is laag en 5 is hoog) aangeven wat ze ervan vonden. Gemiddeld komt u uit op een 4,5. Daarmee steekt uw bijdrage uit boven die van de andere sprekers. Een opmerking die gemaakt werd naar aanleiding van uw bijdrage is bijvoorbeeld: “Hoog entertainmentgehalte en zegt veel rake dingen.

Eigenaar/directeur van VOMAR in Vrij Nederland, over bemiddeling bij een ernstig en diepliggend conflict in zijn bedrijf .

Pinto kan dat meesterlijk. Hij geeft aan alles een positieve insteek.

Lees meer 

Uitgeverij Spectrum, NRC Handelsblad, 18 maart 2005

“In een mooi en afgewogen bijdrage geeft David Pinto daar in ‘Hoe nu verder’? Een paar verhelderende voorbeelden… ‘Culturele, geestelijke, sociale en normatieve waarden liggen veel dieper in het wezen van mensen ingebakken dan het geloof’, schrijft Pinto terecht.”

Binnenlandsbestuur, jubileumnummer 4 november 2005

“Ze waren er wel in de afgelopen vijfentwintig jaar, de mensen met een vooruitziende blik…!
Of David Pinto, nu hoogleraar Interculturele communicatie en in de jaren tachtig adviseur van schoolbegeleidingsdiensten, die tevergeefs een jarenlange politieke lobby voerde voor een verplicht inburgeringcontract voor allochtonen. Pinto’s visie – de spanningen tussen allochtonen en autochtonen zijn terug te voeren op botsingen tussen moderne en premoderne waarden – wordt nu breed gedragen. Zijn ooit omstreden pleidooi is inmiddels een wet”

Drs. André van Ree, hoofd Opleidingen van COKL (Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht)

Om binnen de krijgsmacht tot meer begrip voor instromers uit minderheden te komen werd in samenwerking met het ICI bovendien een lessenpakket “Interculturele Communicatie” ontwikkeld, dat in de basisopleiding van instromend krijgsmacht personeel werd opgenomen. Zo werd automatisch al het militair personeel met deze materie in aanraking gebracht. De instructeurs die deze lessen moesten verzorgen en hun didactisch begeleiders werden door het ICI daarvoor bijgeschoold. Ook werd door het ICI nog een Informatieboek Etnische Minderheden Defensie samengesteld, ter verdieping en ondersteuning van deze lessen. Hierin werd o.m. aangegeven welke misverstanden en problemen zich met migranten (zouden kunnen) voordoen en hoe hiermee het best kan worden omgegaan.

Al deze maatregelen zijn uitgebreid geëvalueerd en succesvol gebleken, m.n. dankzij de pragmatische aanpak van het ICI, de goede afstemming op de behoeften en mogelijkheden van de krijgsmacht en de bereidheid om de maatregelen op grond van tussentijdse evaluaties voortdurend te blijven verbeteren.